Lösningar

Free2moves lösningar är framförallt inriktade på att möjliggöra förbättringar inom följande områden:

  • Besparingar i energiförbrukning och effektiv användning av gröna energikällor
  • Kontroll av luftkvalitet
  • Minskning av underhållskostnader och andra driftkostnader
  • Effektivt utnyttjande av tillgångar
  • Möjliggöra attraktiva tjänster till kundens kund, och därmed öka kundens kundtillväxt och kundlojalitet
  • Öppna för nya affärsmodeller och inkomstkällor för kunden

Varje kund har dessutom sina egna affärsambitioner, problematik, möjligheter, och särskilda omständigheter.

En förutsättning för att lyckas med ovanstående målsättningar är förekomsten av en väl genomarbetad definitionsfas av stor betydelse. Denna bör följa en beprövad metodik för att lösa problem och utveckla möjligheter. Free2moves metodik involverar ett antal aktiviteter som görs i samarbete med kunden. Aktiviteterna utmynnar i en genomförandeplan. Genomförandet innefattar därefter konfigurering av det operativa systemet samt förberedande av den mottagande organisationen.

 

Arbetet med att definiera lösningen omfattar identifiering av problem, bestämma målsättning för genomförandet, framgångsindikatorer, härledning av avkastning på investering, utveckling av nya möjligheter, samt planering av genomförandet.

 

Aktiviteterna i genomförandet inkluderar orkestrering av de olika delarna av systemet, installation av nödvändig hårdvara såsom sensorer och gateways, konfigurering av mjukvara, dokumentation av systemet och utbildning av slutanvändarna. Free2move stödjer kunden under hela definitionsfasen, implementeringsfasen och drift genom att tillhandahålla kundtjänster.